Strelovodni sistemi

Nemalokrat v javnih občilih zasledimo članke z naslovom: »Zaradi udarca strele hiša pogorela« ipd., kar nas vedno spomni na dejstvo, da nikoli nismo varni pred naravnimi pojavi. Je že res, da so objekti tudi zavarovani za takšne škodne primere, vendar zavarovanje objekta ne garantira izgube človeških življenj.

Strela je rezultat atmosferske elektrostatične razelektritve, ki se običajno pojavi med nevihtami in vulkanskimi izbruhi. Pri razelektritvi atmosferske električne energije lahko potuje strela s hitrostjo 220.000 km/h (običajno okoli 70.000 km/h), njene temperature pa dosegajo do 30.000 °C. Sledi ji grom, ki je posledica nenadnega pregrevanja in širitve zraka v okolici strele, ki potuje s hitrostjo 300 m/s.

Karta maksimalnih vrednosti gostote strel

V Sloveniji je v povprečju 60.000 udarcev strel letno, od katerih jih je največ v poletnih mesecih. Zaradi udarca strele v povprečju nastane na objektih tudi prek 50 požarov letno (53 požarov na objektih v letu 2011).

Za ustrezno zaščito pred nastankom požara je potrebno poskrbeti za pravilno montažo strelovodnega sistema na strehi in odvod električne energije v zemeljska tla. Ustrezno strelovodno zaščito je potrebno projektirati za vsak objekt posebej v odvisnosti od kraja in nadmorske višine objekta, ter njegovih gabaritov. Za predstavo pogostosti električne razelektritve po krajih v Sloveniji lahko iz zgornje preglednice razberemo povprečno število udarcev na kvadratni meter v enem letu.

Dodatne informacije o montaži strelovodnih sistemov poiščite v najbližji prodajalni Topdom OBNOVA.

Zaščita pred udarom strele Hermi

Hermi je prvo slovensko podjetje, ki se celostno ukvarja z zaščito pred udarom in delovanjem strele. Celostno zaščito zagotavljajo neopazni strelovodi in prenapetostna zaščita HERMI.

Tako kot drugje po svetu, je tudi v Sloveniji vedno večja skrb za zaščito posameznikove varnosti in premoženja. Blagovna znamka Hermi postaja vse bolj prepoznavna širše v Evropi, kjer neopazni strelovodi in prednapetostna zaščita rešujeta zahteve najzahtevnejših projektov in objektov. Osnovna dejavnost podjetja je razvoj, proizvodnja, inženiring in svetovanje.

Osnovne dejavnosti oz. njihov glavni del predstavlja proizvodnja strelovodne opreme (Lightning protection) in prednapetostne zaščite (Surge protection). Hermi rešitve so narejene tako za komercialno kot tudi individualno rabo. Primerni so za samostojne stanovanjske objekte, kakor tudi za najzahtevnejše energetske in ostale objekte.

Izdelki so izdelani v skladu z Evropskimi in mednarodnimi standardi in nacionalnimi standardi, usklajenimi z njimi, so uspešno opravili testiranja in pridobili vse potrebne mednarodne certifikate, med drugim v skladu s IEC 62305, EN 50164.

Strelovodne elemente sestavljajo naslednji elementi:

SON – Slemenski nosilci

SON slemenski nosilci so namenjeni za pritrjevanje lovilnih vodnikov po slemenih streh. Posamezni slemenski nosilci so prilagojeni posameznim vrstam kritin, kar pomeni hitrejšo in enostavnejšo montažo nosilca na slemenjake. Pritrjevanje vodnika na nosilec je brez vijačenja.

SON – Strešni nosilci

SON strešni nosilci so namenjeni za montažo lovilnih vodnikov po krilih streh oz. na strešnike. Posamezni strešni nosilci so prilagojeni posameznim vrstam kritin, kot tudi lažji in enostavnejši montaži vodnika v nosilec. Pritrjevanje vodnika je brez vijačenja.

ZON – zidni nosilci

ZON zidni nosilci so namenjeni za montažo odvodnih vodnikov na stene objekta.

KON – Cevne objemke

KON cevne objemke se uporabljajo za pritrjevanje odvodnih vodnikov na odtočne cevi kot tudi ozemljevanju odtočnih cevi.

VZ – Vertikalne zaščite strelovoda

Vertikalne zaščite dolžine 1,5 m so namenjene zaščiti zemljevodov do merilnega spoja. Zaščita je sestavljena iz gole zaščite in dveh nosilcev vertikalne zaščite.

Vodniki

Vodniki so namenjeni izdelavi strelovodne instalacije. Izbrani material vodnika je odvisen od materiala kritine, materialov kovinskih delov na strehi, materialov žlebov, tehničnih zahtev in celotnega izgleda oz. namembnosti objekta.

KON – Kontaktna oprema

KON kontaktni elementi so namenjeni spajanju delov strelovodne instalacije med seboj. Pri tem mora biti zagotovljen ustrezen, tj. dober spoj med posameznimi vodniki, kovinskimi deli … Prav tako je potrebno paziti na primernost materialov, ki jih želimo medsebojno spajati, da med posameznimi deli ne pride do t. i. galvanskega spoja.

Izolirani lovilni sistemi

Izolirani lovilni sistemi so namenjeni zaščiti kovinskih ali nekovinskih naprav z občutljivo notranjostjo (električne naprave) in tudi tistih kovinskih naprav, katerih dimenzije pločevine niso ustrezne in so nameščene na izpostavljenih mestih.

Prenapetostna zaščita

Prenapetostna zaščita je zaščita električnih instalacij in podatkovnih linij pred prenapetostmi. Največje prenapetosti v omrežju se pojavijo ob udarih strele. Pri tem ni nujno, da je to neposredni udar v sam objekt, tudi ob bližnjih, kot tudi ob oddaljenih udarih se lahko pojavijo inducirane prenapetosti, ki zlahka poškodujejo elektronske naprave. Trenutne in stikalne prenapetosti v omrežju so venomer prisotne, in prav tako lahko povzročijo škodo na elektronskih napravah. Poznamo tri stopnje prenapetostnih zaščit, ki se nahajajo kot:

1. stopnja prenapetostne zaščite v glavnem razdelilcu

2. stopnja prenapetostne zaščite v etažnem razdelilcu

3. stopnja prenapetostne zaščite pred samim porabnikom